امریکا چهار هواپیما را به افغانستان تحویل داد

وزارت دفاع ملی خبر داده است که ایالات متحده چهار هواپیمای نوع توگان ای ۲۹ را به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده است.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی گفته شده است که این هواپیماها از جمع بیست هواپیماهای است که ایالات متحده وعده کمک آن را به نیروهای امنیتی افغانستان داده است.

این هواپیماها به روز شنبه در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار گرفته است.

گفته می‌شود ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ تمامی ۲۰ هواپیماهای وعده داده را به قوای هوایی افغانستان تحویل می‌دهد.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است این هواپیماها قوایی هوایی و جنگی افغانستان را قدرت مند می‌سازد.

JoomShaper