هفتاد درصد مردم افغانستان پروسه صلح را ناکام میدانند

بر بنیاد پژوهش تازه ای که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، انجام شده بیش ‌از ۷۰ درصد از مردم گفتگوهای صلح حکومت را با طالبان ناکام می‌دانند.
ابراهیمی، عضو انستیتیوت مطالعات راهبردی افغانستان در یک نشست خبری گفت: " از میان همه پاسخ ‌دهنده‌گان، ۷۰.۶ درصد آنان گفته‌ اند که گفتگو‌های صلح افغانستان از اول تا آخر ناکام بوده ‌است".
یافته‌های این نهاد نشان در ۱۵ ولایت کشور نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین نگرانی مردم در این گفتگو‌ها معامله‌شدن حقوق مردم، برقرارنشدن صلح، شفاف ‌نبودن گفتگو‌های صلح، نادیده‌گرفتن حقوق زنان و نادیده‌گرفتن قانون اساسی دراین روند هستند.
کریمی، عضو انستیتیوت مطالعات راهبردی در این مورد گفت: "۶۲ در صد از پاسخ‌دهنده‌گان اهمیت نقش زنان را در برقراری صلح مهم توصیف کردند و ۶۰ درصد از پاسخ‌دهنده‌گان معتقدند که بعد از صلح با طالبان اوضاع زنان بدتر می‌شود".
مصاحبه کنندگان فساد گسترده، ضعف دولت، حضور طالبان، فقر و بی سوادی، موجودیت زورمندان محلی و قاچاقبران مواد مخدر را از موانع اصلی در برابر تامین صلح می‌دانند.
در همین حال؛ اعضای شواری عالی صلح از نظر سنجی انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان استقبال کردند و بر تامین حقوق مردم در گفتگو‌های صلح تاکید ورزیده‌ اند.

JoomShaper