در نتیجه عملیات به شمول اردو و گارد خواص معاوین اول ریاست جمهوری سترجنرال عبدالرشید دوستم دوتن از فرماندهان طالب کشته شد

در نتیجه عملیات نیروهای نیرو های امنیتی به شمول اردوی ملی ، امنیت ملی ، گارد خاص معاونیت اول ریاست جمهوری و خیزش های مردمی به رهبری الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری دو تن از فرماندهان طالب کشته شده و نیروهای امنیتی کشور هژده کیلومتر در منطقه خواجه ناموسی ولایت فاریاب پیشروی کرده اند الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست حمهوری میگوید که طالبان در این عملیات تلفات سنگین رامتقبل شده اند و اطمینان داد که تا روز دوشنبه این ساحه از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد معاون اول ریاست جمهوری همچنان تاکید کرد که پس از تصفیه این مناطق از وجود طالبان، پوسته محکم امنیتی افراز خواهد شد تا ازبازگشت دوباره طالبان جلوگیری گردد

JoomShaper