یک طیاره ای که توسط انرژی آفتاب کار می کند، امروز برای دومین بار تلاش خواهد کرد تا از اقیانوس آرام عبور کرده

یک طیاره ای که توسط انرژی آفتاب کار می کند، امروز برای دومین بار تلاش خواهد کرد تا از اقیانوس آرام عبور کرده، ریکارد جهانی را قایم کند.

این طیاره از یک منطقهء مرکزی جاپان بسوی هاوایی در امریکا پرواز خواهد کرد و در صورت موفقیت، نخستین طیارهء خواهد بود که توسط انرژی آفتاب کار می کند و از اقیانوس آرام عبور کرده است.
این سفر 7900 کیلومتر فاصله دارد و انتظار می رود که پنج روز را دربر گیرد.

JoomShaper