تعیینات تازه در وزارت امور داخله افغانستان

تعیینات تازه در وزارت امور داخله افغانستان

منبع: سایت وزارت داخله
به اساس پیشنهاد وزارت امورداخله ومنظوری مقام عالی ریاست جمهوری تعینات ذیل دراین وزارت صورت گرفته است.

1 ــ پاسوال اسلام الدین ( صافی ) فرزند صاحب کمال دربست پاسوال به حیث رئیس عمومی استخبارات .
2 ــ مل پاسوال عبدالعلیم فرزند عبدالعظیم دربست پاسوال به حیث رئیس عمومی مبارزه علیه تروریزم .
3 ــ پاسوال عبدالحکیم نجرابی فرزند عبدالنبی دربست مل پاسوال بحیث رئیس حمایوی صلح.
4 ــ دگروال صفی الله (اثر) فرزند شاه پورآمردفتر قوماندانی عمومی پولیس نظامی وزارت دفاع ملی تبدیلا دربست مل پاسوال بحیث معاون ریاست عمومی پیژنتون وزارت امورداخله .
5ــ مل پاسوال سبحان قل فرزند محمد ابراهیم دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت فاریاب .
6 ــ مل پاسوال علی مست مهمند فرزند فضل جان دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت پکتیکا.
7 ــ پاسوال خداداد آگاه فرزند شاد محمد خان دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت دایکندی.
8 ــ مل پاسوال دلاورشاه فرزند منورشاه دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه نیمروز.
9 ــ پاسوال محمد آصف جبارخیل فرزند محمد اسلم دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت سرپل.
10 ــ مل پاسوال محمد داوود احمدی فرزند احمد جان دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت لوگر.
11 ــ مل پاسوال عبدالجبارپردلی فرزند پردل دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت بغلان .
12 ــ مل پاسوال عبدالمبین فرزند عبدالهاشم دربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه بامیان .
13 ــ سمونوال محمد باقرفرزند محمد ناصردربست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت سمنگان.

14 ــ پاسوال غلام محمد (فرهاد) فرزند فقیرمحمد دربست مل پاسوال به حیث قوماندان لوای نمبر4 نظم عامه مقیم ولایت کندز
15 ــ ماسترعلوم نظامی دگروال تاج محمد فرزند غلام حیدر دربست مل پاسوال به حیث معاون ریاست عمومی لوژستیک .
16 ــ مل پاسوال محمد فرید افضلی فرزند محمد اسلم دربست مل پاسوال به حیث رئیس ارزیابی اطلاعات وهدف گیری انتک.
17 ــ سمونوال عبدالمنیرفرزند عبدالهادی دربست مل پاسوال به حیث رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار.
نورالحق علومی وزیرامورداخله با روسا وقوماندانان امنیه جدید التقرر وزارت امورداخله دیدارنموده و آنان را در روشنی وظایف ومکلفیت هایتن جدید درجهت بهبود اوضاع امنیتی کشورقرارداد.
وزیرامورداخله دردیداربا مسوولین جدیدالتقررآن وزارت گفت : تامین امنیت سراسری درکشور، تطبیق یکسان قانون ، مبارزه با فساد ، مبارزه با تروریزم ومواد مخدردراولویت های مهم این وزارت بوده که مکلف به تطبیق آن خواهید بود.
درهیمن حال شماری ازروسا وقوماندانان جدید التقرراظهاراطمینان نمودند که درروشنی قانون اساسی وسایرقوانین کشوردرجهت تامین امنیت سراسری ازهیچ نوع تلاش دریغ نخواهند ورزید.

JoomShaper