۲۰ میلیارد دالر سرمایه‌ از ۶۰۰ تاجر اخراجی افغان از امارات در خطر است:

۲۰ میلیارد دالر سرمایه‌ از ۶۰۰ تاجر اخراجی افغان از امارات در خطر است:
یکی از بازرگانانی که از امارات متحدهی عربی اخراج شده است میگوید که هم اکنون یک ونیم میلیون دالر سرمایهاش در امارات متحدهی عربی بی سرنوشت مانده و با اخراج دیگر بازرگانان در حدود ۲۰ میلیارد دالر از سرمایههای بازرگانان در خطر از دست رفتن است.
محمد فقیر فقیرزاده بازرگان اخراج شده از امارات متحده عربی اظهارداشت: "در ۴۸ ساعت هیچ کار نمیشود؛ شرکت، زنده‌گی و سرمایه‌های ما مانده و از ۱۰ یا ۱۵ شرکت من قرضدار بودم؛ چندین شرکت آفریقایی از ما قرضدار بود. سرمایه‌های ما مانده و به کابل آمدم".
درهمین حال؛ حزب کار و توسعه که با حمایت از بازرگانان اخراج شده یک گردهمایی را به راه انداخته بود، حکومت را متهم می‌سازد که در برابر این کار امارات متحده‌ی عربی سکوت اختیار کرده است .
ذوالفقار امید رهبر حزب کار و توسعه تصریح کرد: "تاهنوز حکومت سکوت اختیار کرده است و کوچکترین عکس العملی از خود نشان نداده در حالی که این یک جفای تجاری و یک جفای کلان اقتصادی است و بیش از دوهفته می‌گذرد، ولی حکومت کوچکترین واکنشی نشان نداده است".
هرچند وزارت امور خارجه پیش از این از تعیین هیأتی برای حل مشکل بازرگانان در امارات خبر داده بود، اما اکنون مسئولان این وزارت به تماس‌های ما پاسخ نمی‌دهند.
درحدود یک هفته پیش امارات متحده‌ی عربی جوازها و اسناد اقامت ۶۰۰ بازرگان افغان را باطل ساخت و به آنان ۲ هفته مهلت داد که امارات را ترک کنند؛ اکنون که یک هفته از این مهلت مانده است هیچ کاری برای حل مشکل بازرگانان نشده و این خطر وجود دارد که با اخراج بازرگانان در حدود ۲۰ میلیارد دالر از سرمایههایشان از دست برود.
مجلس سنا رفتار دوگانهی امارات متحدهی عربی را در برابر بازرگانان افغان نکوهش میکند 

 

JoomShaper