تیم ملی کرکت افغانستان اسکاتلند را شکست داد

 

 

 

تیم ملی کرکت افغانستان اسکاتلند را شکست داد در آغاز تیم ملی کرکت اسکاتلند برای افغانستان ۲۱۱ دوش را هدف تعیین کرد. افغانستان توانست هدف تعیین‌شده را تکمیل کرده اسکاتلند را شکست دهد

 

 

 

JoomShaper