الحاج ستر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهور با زنان نخبه دیدار و کفتگو کردند

الحاج ستر جنرال عبدالرشید معاون اول ریاست جمهوری  عصر روز چهارشنبه با  شماری از زنان نخبه، فعالین حقوق زن و فعالین شورای زنان جنبش ملی اسلامی افغانستان را به حضور پذیرفته، دیدار کرد.

معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار از شجاعت و فعالیت های زنان در کشور ستایش کرده گفت که زنان افغان با وجود مشکلات سد راه شان پیشرفت های زیادی را تجربه کردند و نقش بارزی را در تمامی روند ها داشته اند.

در همین حال شماری از زنان نخبه با رد تمامی توطه ها در برابر معاون اول ریاست جمهوری از وی خواستند تا در سهم گیری زنان در حکومت و ادارت دولتی توجه جدی داشته باشد.

در این دیدار معاون اول ریاست جمهوری تلاش ها و فعالیت های زنان را در استقرار حکومت و حفظ نظام در کشور مهم خوانده تاکید کرد که زنان افغان با وجود مشکلات زیادی توانسته اند سهم بارزی را در روند های حکومت داری در کشور داشته باشند.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان در این دیدار از حمایت های همه جانبه اش از زنان افغان در جهت تقویت و گسترش فعالیت های آنان خبر داده گفت که وی از آغاز مبارزات اش، حمایت از زنان را یکی از اولویت های کاری خود عنوان کرده است و تا امروز موافقت همیشگی بر رشد و توسعه زنانه در افغانستان دارد.

معاون نخست رییس جمهور با تحلیل از وضعیت کنونی کشور گفت که مشکلات کنونی افغانستان با همکاری مشترک تمامی رهبران حکومت حل خواهد شد و حکومت وحدت ملی نیز میکوشد تا زمینه های بیشتر را برای حضور زنان در ادارات دولتی فراهم سازد.

از سوی هم معاون اول ریاست جمهوری برخی از مواردی را که میان مردم و به خصوص زنان نگرانی ایجاد کرده است، را زود گذر خوانده گفت که همکاری زنان در تحقق آرمان های مردم در کشور مهم بوده و باید زنان هیچگاه به مبارزات شان نقطه پایان نگذارند.

در همین حال شماری از زنان نخبه با رد تمامی توطه ها در برابر معاون اول ریاست جمهوری از وی خواستند تا در سهم گیری زنان در حکومت و ادارت دولتی توجه جدی داشته باشد.

از سوی هم زنان فعال تعهد کردند که برای مبارزه با هرنوع پدیده که به آدرس  آرمان های معاون اول ریاست جمهوری بر میخورد، حاضر هستند و نمیگذارند که هرنوع توطیه و دسایس نگرانی مردم را بیشتر از پیش گسترش دهد.

آنان همچنان از موقف گیری ها و حمایت های همه جانبه معاون اول ریاست جمهوری از زنان در کشور ابراز خرسندی و شادمانی نموده تاکید دارند که تشویق و ترغیب شما مسبب پیشرفت زنان در کشور شده است و ما امیدواریم که در زمنیه اشتغالزای زنان توجه بیشتر داشته باشید.

JoomShaper