تنش ها میان کشورها، مانع اصلی تطبیق پروژه های منطقه ای در افغانستان است

 

 حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه می گوید، کشورهای کمک کننده در نشست ریکای  که هفت قرار است در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزارمی شود، در تطبیق پروژه های منطقه ای، افغانستان را یاری می کنند. اقای خلیل کرزی اما  ابراز نگرانی می کند که تنش ها در میان برخی از کشورها، مانع بزرگ تطبیق پروژه های منطقه ای در افغانستان است.

از سوی هم، انتقال برق 500 کیلوولت، بند برق کنر و پروژه‌های خطِ آهن، از اولویت های نشست ریکا در سال 2017 میلادی تعیین شده است.

نشست ریکای هفت، که قرار است در ماه نوامبر سال 2017 میلادی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود، وزارت امور خارجه در میان کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که در این نشست، افغانستان را در تطبیق پروژه های مهم منطقه ای، یاری کنند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در میان سفرای کشورهای خارجی، ابراز نگرانی کرد که تنش ها در میان برخی از کشورها، مانع تطبیق پروژه های منطقه ای در افغانستان است.

ترجمه: تلاش هایی که تاکنون در زمینه تطبیق پروژه ها در بخش های ترانسپورت هوایی، انرژی و ساختمانی صورت گرفته، قابل انتظار نبوده است، ما در بخش انکشاف راه های هوایی تلاش خواهیم کرد تا افغانستان در منطقه از لحاظ اقتصادی پراهمیت تبدیل شود، با این وجود، تنش های موجود میان کشورها، مانعی است برای تطبیق پروزه های منطقه ای که در این عرصه، کشورهای کمک کننده در نشست ریکای هفت، افغانستان را همکاری کنند.

در همین حال، حکومت افغانستان در نشست ریکای هفت ،که در سال جاری در عشق آباد برگزار می شود، پروژه های چون، انتقال لین برق 500 کیلوولت از مسیر افغانستان به پاکستان، تکمیل بند برق کنر و تکمیل پروژه خط آهن، از اولویت های نشست ریکای هفت تعیین شده است.

ترجمه:  انتقال لین برق 500 کیلوولت از مسیر افغانستان به پاکستان، تکمیل بند برق ولایت کنر و تکمیل پروژه خط آهن از اولویت های نشست ریکای هفت در سال 2017 میلادی تعین شده است که این پروژه های مهم، باید در کشور تطبیق شود.

بر اساس گفته های معین سیاسی وزارت امور خارجه، از سال 2013 تا سال 2017 میلادی تاکنون 20 پروژه منطقه ای عملی شده است اما تطبیق این پروژه ها از دید حکومت افغانستان، چندان رضایت بخش نبوده است.

 

 

JoomShaper