طالبان همواره از مردم ملکی بعنوان سپر انسانی استفاده کرده اند

دفتر مطبوعاتی ولایت تخار با نشر خبرنامه ی که یک کاپی آن را در اختیار خبرگزرای بخدی قرار داده نوشته است که طالبان همواره از مردم ملکی بعنوان سپر انسانی استفاده کرده اند.

در خبرنامه آمده است که طالبان در بخش های از افغانستان نشان داده اند که در جریان جنگ از خانه ها مسکونی بعنوان سپر استفاده می کنند.

گفته می شود که طالبان در تازه ترین مورد در ولایت تخار شماری از باشندگان این ولایت را زخمی کرده اند که والی تخار برای آنان کمک کرده است.

محمد یاسین ضیا والی تخار به شفاخانه رفته و از نزدیک با زخمی های که توسط طالبان آسیب دیده اند دیدار و به آنان کمک نقدی کرده است.

پیش از این عملیات هوایی و زمیینی در دشت ارچی ولایت قندوز و خواجه غار تخار راه اندازی شد که در آن تلفات به طالبان در این دو ولسوالی وارد شده است.

گفته می شود که طالبان از خانه های مسکونی نیروهای امنیتی کشور را هدف قرار می دهند که در جریان جنگ به افراد ملکی آسیب وارد می شود.

هر چند پیش از این کمیسیون حقوق بشر نگرانی خود را از آنچه که طالبان در جنگ انجام می دهند اعلام کرده است اما تا هنوز تلفات و خسارات برای افراد ملکی در کشور کاهش پیدا نکرده است.

JoomShaper