صدها تن از باشنده گان ولسوالی خنجان برای رهایی فرزندان شان تظاهرات کردند

صدها تن از باشنده گان ولسوالی خنجان دراعتراض به بى توجهى حکومت دررهايى فرزندان شان ازمحاصرۀ طالبان درولايت پکتيکا ،دست به تظاهرات زده وشاهراه کابل –پلخمرى را بستند.

اين معترضين به حکومت هشداردادند که تازمانى رهايى فرزندان شان ا زمحاصره طالبان شاهراه را بازنخواهند کرد.

آنها ميگويند ، فرزندان شان که در اردوی ملی خدمت میکردند ازچند روز به اينسودر ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا  در محاصره طالبان قراردارند اما دولت هیچ توجهى به آنان ندارد.

حاجی ولی پدر یکی از این سربازان به پژواک گفت  ( پسرم در اردوی ملی خدمت میکند چهار روز میشود که محاصره میباشد مگر دولت هیچ توجه بخاطر نجات آنان نکرده است )

این مظاهره چيان با گذاشتن کانتینرها در روى سرک جريان ترافيک را مسدود ساخته وصدها عراده موتر درهردو طرف شاهرا متوقف میباشد.

JoomShaper